Fred Roumbanis ready for a tough bite on Chesapeake Bay

Mercury pro Fred Roumbanis says that conditions are tough for bass on Chesapeake Bay

147 views | 91